neno


  TEST ZA 8 ODD PO HEMIJA I FIZIKA

  Share

  Admin
  Admin

  Posts : 12
  Join date : 2009-06-09

  TEST ZA 8 ODD PO HEMIJA I FIZIKA

  Post  Admin on Tue Jun 09, 2009 2:45 pm

  1. Величината количество супстанца се означува со
  А. n.
  Б. m.
  В. M.
  Г. Mr.


  2. Анјонот ечестичка која е
  А. негативна.
  Б. неутрална.
  В. инертна.
  Г. позитивна.


  3. Валентни електрони се наоѓаат
  А. во најоддалечениот слој од јадрото на атомот.
  Б. секогаш во K-слојот од електронската обвивка.
  В. во најблискиот слој до јадрото на атомот.
  Г. било каде во електронската обвивка.


  4. Релативната молекулска маса на фосфорна киселина е 98, а моларната маса е
  А. 98 g/mol.
  Б. 98.
  В. 98 g.
  Г. 0.98 g/mol.


  5. За дефинирање на атомската единица за маса, како стандард е земена 1/12 од масата
  на:
  А. јаглерод.
  Б. водород.
  В. кислород.
  Г. азот.


  6. Елементите што припаѓаат на иста периода имаа еднаков број
  А. електронски слоеви.
  Б. валентни електрони.
  В. позитивни јони.
  Г. негативни јони.


  7. Масен број е збир од
  А. протони и неутрони.
  Б. протони и електрони.
  В. протони, неутрони и електрони.
  Г. неутрони и електрони.


  8. Тројна врска има во молекулата на
  А. азот.
  Б. кислород.
  В. хлор.
  Г. водород.


  9. Дадено е: Ar(S) = 32; Ar(O) = 16.
  Колку грами сулфур ќе се оксидираат, за да се добијат 7g сулфур диоксид?
  А.3.5 g
  Б. 30.5 g
  В. 35 g
  Г. 350 g


  10 Ar(Ca) = 40; Ar(C) = 12. Ar(O) = 16
  Моларната маса на калциум карбонат е
  А. 100 g/mol
  Б. 100
  В. 100 g
  Г. 100 mol/g


  11. Количествените (молски) односи на елементите во соединението K2SO4 се
  А. n(K) : n(S) : n(O) = 2 :1 : 4
  Б. n(K) : n(S) : n(O) = 4 :1 : 2
  В. n(K) : n(S) : n(O) = 1 : 2 :
  Г. n(K) : n(S) : n(O) = 2 : 4 : 1


  12. Оксидационо средство во реакцијата претставена со равенката
  H2S + I2 → HI + S е супстанцата:
  А. јод.
  Б. сулфуроводород.
  В. водород.
  Г. сулфур.  FIZIKA


  1.Атомот е изграден од
  А протони,неутрони и електрони
  Б протони,неутрони и јони
  В електрони, неутрони и јони
  Г неутрони, протони и јадро

  2.Андре Ампер бил познат француски
  А физичар
  Б астроном
  В хемичар
  Г математичар

  3.Струјата ја спроведуваат
  А човечкото тело и земјата
  Б дестилирана вода и гасовите
  В пластиката и порцеланот
  Г стаклото и гумата

  4.Проводници се
  А супстанциите кои го пренесуваат електичеството
  Б супстанциите кои не го пренесуваат електричеството
  В супстанциите кои само при одредени услови го пренесуваат електичеството
  Г сите супстанции


  5.Во електричниот струен круг амперметарот се врзува
  А секогаш сериски
  Б секогаш паралелно
  В понекогаш сериски понекогаш паралелно зависно од напонот на струјата
  Г како и да било зависно од јачината на струјата


  6.Колкав е напонот на три еднакви,сериски врзани извори,со напон од по 2V?
  А 6V
  Б 2V
  В 12V
  Г 24V


  7.За да произведеме повисок напон на струјата со 4 батерии ќе ги поврземе
  А сериски
  Б паралелно
  В мешано
  Г сеедно како


  8.Со зголемување на должината на еден проводник,електричниот отпор на
  проводникот
  А се зголемува
  Б се намалува
  В не се менува
  Г се зголемува за 2 пати


  9.Три еднакви сијалици сврзани се во електричен круг
  паралелно.Амперметарот А покажува јачина на стујата 0.9 А. На секоја гранка
  до секоја сијалица се врзани амперметрите А1, А2, А3, соодветно. Колкави
  јачини покажуваат амперметрите А1,А2,А3?
  А 0.3А
  Б 0.6А
  В 0.9А
  Г 2,7А


  10.Заедничкиот отпор кај паралелно врзаните отпори е
  А помал од најмалиот поединечен отпор врзан во кругот
  Б поголем од најголемиот поединечен отпор врзан во кругот
  В еднаков со најмалиот отпор врзан во кругот
  Г еднаков со најголемиот отпор врзан во кругот

   Current date/time is Wed Apr 25, 2018 10:16 am