neno


  TEST ZA 5 ODD PO MAKEDONSKI I ANGLISKI

  Share

  Admin
  Admin

  Posts : 12
  Join date : 2009-06-09

  TEST ZA 5 ODD PO MAKEDONSKI I ANGLISKI

  Post  Admin on Tue Jun 09, 2009 2:40 pm

  V одделение
  1.Каков глас е у?
  А самогласка
  Б сонанта
  В согласка
  Г звучна согласка

  2.Какви зборови се именките?
  А менливи
  Б неменливи
  В службени
  Г неполнозначни

  3.Како се вика дел од песна составен од определен број на стихови?
  А строфа
  Б рима
  В ритам
  Г стилска фигура

  4.Која стилска фигура е застапена во стихот?
  „...леткаа палави светулки...“
  А епитет
  Б хипербола
  В споредба
  Г анафора

  5.Која од именките е во машки род?
  А молив
  Б девојче
  В книга
  Г село

  6.Кој збор во реченицава е подмет?
  Таа дојде рано на тренинг.
  А Таа
  Б дојде
  В рано
  Г тренинг

  7.Како се вика творбата со фантастична содржина?
  А сказна
  Б анегдота
  В гатанка
  Г брзозборка

  8.Кој раководи со снимањто на филмот?
  А режисерот
  Б актерот
  В сценографот
  Г костимографот

  9.Во која реченица има проста глаголска форма?
  А Сонцето грееше цел ден.
  Б Сонцето ќе грее цел ден.
  В Сонцето беше греело цел ден.
  Г Сонцето имаше греено цел ден.

  10.Во кој од стиховиве ја има стилската фигура компарација?
  „...в крви се изми утрото бело.
  И кога в зраци челикот светна
  последна мисла ко птица летна
  Мајка ми сама остана в село!...“
  А последна мисла ко птица летна
  Б в крви се изми утрото бело.
  В И кога в зраци челикот светна
  Г Мајка ми сама остана в село!.  Заокружи го точниот одговор!

  1. Koj od dadenite zborovi pretstavuva letna obleka?
  A. T-shirt
  B. gloves
  C. boots
  D. coat

  2. Кој од следниве поими означува вид храна?
  А. pie
  B. girl
  C. eleven
  D. blue

  3. Какво тело има змијата?
  A. long
  B. tall
  C. short
  D. fat

  4. Koj zbor od navedenite ozna~uva ednina?
  A. an apple
  B. a apple
  C. a apples
  D. an apples

  5. Кој од наведените зборови означува член?
  A. the
  B. my
  C. her
  D. is

  6. Кој одговор е соодветен на прашањето Дали е тој ученик?
  A. Yes, he is.
  B. Yes, she is.
  C. Yes, they are.
  D. Yes, we are.
  7. Како се поздравуваме навечер?
  A. Good evening.
  B. Good morning
  C. Good afternoon.
  D. Good morning.

  My friend Bojan visits his aunt Marta every Sunday. Every time, he brings her flowers
  and chocolates. They spend all day together watching TV.
  8. Кој збор во текстот погоре означува ден во неделата?
  A. Sunday
  B. flowers
  C. TV
  D. aunt

  Merita really likes skiing. She usually goes with her sister in Mavrovo in
  January.They have a wonderful time there and they stay for one week.
  9. Кој од дадените поими означува месец во годината?
  A. January
  B. sister
  C. week
  D. Mavrovo

  Томе gets up at 7 o’clock every morning and goes to school at 8 o’clock. His
  parents go to work at 9 o’clock and his sister stays home with their grandmother.
  10. Koj izleguva od doma vo 9 ~asot?
  A. Tome’s parents
  B. Tome
  C. Tome’s sister
  D. Tome’s granny

   Current date/time is Sun Mar 18, 2018 9:47 am