neno


  TEST ZA 5 ODD PO MATEMATIKA

  Share

  Admin
  Admin

  Posts : 12
  Join date : 2009-06-09

  TEST ZA 5 ODD PO MATEMATIKA

  Post  Admin on Tue Jun 09, 2009 2:39 pm

  Десет задачи по математика за петто одделение


  1. На кој начин е зададено множеството M x x∈_ и 9 ≤x ≤15?
  А. на описен начин
  Б. на табеларен начин
  В. со Венов дијаграм
  Г. на ниту еден од претходните начини

  2. Кој од наведените поими е основен поим во геометријата?
  А. права
  Б. отсечка
  В. полуправа
  Г. искршена линија

  3. Кој од дадените броеви е делив со бројот 3 ?
  А. 735
  Б. 203
  В. 313
  Г. 3031

  4. Дадени се множествата A x x∈_4 x ≤10, B 8,9,10,11,12и C 5,10,15
  Изразот (A ∩B) ∪C е претставен со множеството
  А.5,8,9,10,15
  Б.5,10,15
  В.8,9,10
  Г.5,6,7,8,9,10

  5. Кој број е за 36 поголем од бројот 64?
  А. 100
  Б. 28
  В. 64
  Г. 2304

  6. Aглитe и се суплементни. Колкава е вредноста на аголот , ако 60 ?
  А. 120
  Б. 60
  В. 90
  Г. 30

  7. Колкав е периметарот на еден триаголник со страни a 55cm,b 65cm, c 180mm ?
  А. 138 cm
  Б. 192 cm
  В. 300 cm
  Г. 350 cm

  8. Колку степени има аголот кој е за 24 поголем од својот комплементен агол?
  А. 57
  Б. 24
  В. 33
  Г. 78

  9. Количникот на два броја е 40. Колку изнесува количникот ако деленикот се зголеми 3
  пати, а делителот не се промени?
  А. 120
  Б. 43
  В. 3
  Г. 37

  10. Со кој број треба да се подели бројот 4388 за да се добие количник 365 и остаток 8?
  А. 12
  Б. 13
  В. 14
  Г. 15

   Current date/time is Sun Mar 18, 2018 9:47 am